• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการขายและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการที่ดี”

    ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการขายและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกอบการที่ดี” โดยท่านวิทยากร ดร.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี ณ ห้อง Main conference ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

638 total views, 1 views today