• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

จัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการและผลงานของนิสิตชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการและผลงานของนิสิตชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม Naresuan Research Conferenceระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

333 total views, 1 views today