• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน

      วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุของโครงการส่งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต{JICA} โดยได้ร่วมจัดทำยุทธศาตร์ที่ 3 เรื่องการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องวังทอง โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

208 total views, 1 views today