• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรม Corporate Entreprenuership ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรม Corporate Entreprenuership ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
ใน ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560

385 total views, 2 views today