• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

#ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

#ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มกราคม 2561

#ข้อกำหนดของผู้ประกอบการ
1.เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2.เป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ
3.เป็นผู้ประกอบการในเขตจังหวัดพิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, ชัยนาท, อุทัยธานี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง
******เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือตลอดทั้งโครงการ*****

#สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
 ให้คำปรึกษาแนะนำภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
 การถ่ายทอดกระบวนการผลิต
 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น งานนิทรรศการแสดงสินค้าหรือ งานจับคู่ธุรกิจ

#สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปวีณา และ คุณขนิษฐา
โทรศัพท์ 055-968632,055-968811

472 total views, 1 views today