• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

       ประกาศผลการคัดเลือกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฯ มีรายชื่อตามเอกสารแนบ

1.นางสาวภฤชฎา ศรีเนี่ยง จังหวัดพิจิตร

2.บริษัท อรวดี คอสเมติกส์ จังหวัดพิจิตร

3.บริษัท เศรษฐผลริช จังหวัดนครสวรรค์

4.นางอาภัสสร ปิ่นวัฒนะ จังหวัดนครสวรรค์

5.นางส่งเสริม ภู่ทิพย์ จังหวัดนครสวรรค์

6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนมะกรูดคุณเมตตา จังหวัดลพบุรี

7.นางสาวธิดารัตน์ สุ่นป่าน จังหวัดลพบุรี

8.นางรัศมี ชาญยิ่งภิญโญ จังหวัดลพบุรี

9.นางสาวอำพร จินดารัตน์ จังหวัดชัยนาท

10.นายราเชน อินทรมงคล จังหวัดชัยนาท

356 total views, 2 views today