• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

นำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้านำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

345 total views, 1 views today