• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

  เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะเดินทางเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานประกอบการ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

      เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะเดินทางเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานประกอบการ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ/กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561

     โดยมีสถานประกอบการดังต่อไปนี้

1. นางสาวภฤชฎา ศรีเหนี่ยง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ ณ ต.วังหว้า ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร
2. นางเจนจิรา มั่นคงขันติวงศ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ณ ต.ในเมือง จ.พิจิตร
3. นางมาลีรัตน์ ปานอุดมลักษณ์ บริษัท รักษิวรรณ จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
4. ธีรนันท์ เฮร์ป ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต.รังนก .สามง่าม จ.พิจิตร
5. นายสุเมธ ศีลธรรม ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย/เคมีเกษตร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
6. บริษัท เศรษฐผลกริช ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย/เคมีเกษตร ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
7. นางอาภัสสร ปิ่นวัฒนะ ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
8. นางสาวจิณห์นิพิท พันธทอง ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

348 total views, 1 views today