• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างไร

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ขอขอบพระคุณ ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข ,ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา , นางบุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ และ นางสาวจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ (หจก.จิราพรฟู๊ด)

 

 

592 total views, 3 views today