• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์เก็บข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการเพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์เก็บข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการเพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโครงการนวัตกรรม การแปรรูปข้าวเพิ่มเพิ่มมูลค่า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 

166 total views, 1 views today