• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการอบรมสัมมนาพร้อมศึกษาดูงานของบุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2561

      โครงการอบรมสัมมนาพร้อมศึกษาดูงานของบุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2561 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม, บ้านเคียงเขารีสอร์ท อำเภอลานสกา , โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

294 total views, 1 views today