• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพูดคุยและตอบข้อซักถามเบื้องต้น และเงื่อนไข แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกอบการที่จะได้รับการบ่มเพาะธุรกิจในด้านต่างๆ

    เจ้าหน้าที่ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพูดคุยและตอบข้อซักถามเบื้องต้น และเงื่อนไข แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกอบการที่จะได้รับการบ่มเพาะธุรกิจในด้านต่างๆ

    ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษาทางหน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการของหน่วยตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ถ้าสงสัยสอบถามเพิ่มเติมคุณ ปวีณา ณ นคร ผู้จัดการหน่วยฯ เบอร์ 088 2808385

 

 

407 total views, 2 views today