• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

การประชุมพิจารณากลั่นกรอง Incubatee

การประชุมพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210;อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

308 total views, 1 views today