• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ บุญเพียร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเห็ดถังเช่าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมโนราษฎร์ ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถั่งเช่า ณ ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3,557 total views, 1 views today