• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

           สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบด้าน SMEs ขนาดเล็ก กิจกรรมย่อย อบรมทำเครื่องสำอาง    และใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องสำอาง
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารมหาธรรมราชา
และห้องปฏิบัติการ ภ๕๓๐๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

357 total views, 1 views today