• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ติดต่อเรา

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Business Incubation Center) เปิดดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

    เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจโดยเน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพ และมีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นศูนย์ให้บริการด้านความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่หลากหลายสาขาอาชีพ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University Business Incubation Center)
ห้อง TA 408-410 ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : 0-5596-8631-4
Email: nubi2012@hotmail.co.th

1,293 total views, 1 views today