• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่ ผลักดันงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ความรู้และ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเดิม หรือผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ให้ สามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ โดยใช้วิธีการอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการตลาด การเงินและอื่นๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคคลากร งานวิจัย และด้านวิชาการ ซึ่งให้บริการทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของโครงการนี้ และเชื่อว่าจะสามารถเป็นแหล่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยเชื่อว่า การพัฒนา ฝีมือแรงงาน คุณภาพสินค้าและบริการ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจจะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับ ประเทศได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดตั้งสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ธุรกิจใหม่ และธุรกิจ SMEs อื่นๆที่มีความต้องการที่จะยกระดับสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ และรับคำ แนะนำจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้ลดภาวะการเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

    สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ หน่วยงานภายใต้กำกับสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์ กระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการเดิม ให้มีการพัฒนาศักยภาพ และดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งนี้อาศัยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นแหล่งรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และความรู้ในการบริการจัดการธุรกิจ ที่มีศักยภาพ ในหลากหลายรูปแบบ โดยจะเป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ รวมทั้งการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


1,235 total views, 1 views today