• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและคำขวัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและคำขวัญ

วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ใช้ฐานความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเติบโตในระดับชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

1. เสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3. นำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ประกอบการที่สนใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4. ส่งเสริมนิสิตและบัณฑิตใหม่ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
5. จัดตั้ง Entrepreneurs Club เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจการ SMEs และทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิต

คำขวัญ

ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC สร้างธุรกิจ…. สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

970 total views, 1 views today