• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับบริการ

  • นักศึกษาที่สนใจและมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หรือมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ
    • นักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไป
    • นักศึกษาระดับปริญญาโท ,เอก
  • บัณฑิตศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจและมีศักยภาพทางธุรกิจ
  • เจ้าของผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ และต้องการพัฒนาในเชิงพาณิชย์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้วและต้องการเสริมธุรกิจให้เข้มแข็ง

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

60 total views, 1 views today