• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

       เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง NUBIC มีบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมาย ภาษีอากร วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมโยงเครือข่ายการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้กิจการที่เพิ่งก่อตั้งมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เนื้อหาการให้คำปรึกษา

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนการผลิต อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิต อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร อาจารย์จากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ
การตลาด/การส่งเสริมการขาย อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
การเงินและการบัญชี อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
ภาษี อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
กฎหมายธุรกิจ อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์
การเขียนแผนธุรกิจ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจฯ และผู้เชี่ยวชาญจาก SME Bank
การจดสิทธิบัตร หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจารย์จากภาควิชาการศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การจัดการองค์กร อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
การวางระบบการจัดการคุณภาพ:ISO9000, TQM อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบ GMP/HACCP อาจารย์จากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ
เทคนิคการเพิ่มผลผลิต อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การประยุกต์ใช้สถิติในงานอุตสาหกรรม อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การผลิตผลิตภัณฑ์สปา อาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวช คณะเภสัชศาสตร์
การแปรรูปพืชสมุนไพร อาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวช คณะเภสัชศาสตร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะเกษตรศาสตร์ฯ
การออกแบบเครื่องจักรกล อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ฯ

712 total views, 1 views today