• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจัดอบรมในลักษณะการบรรยาย และมีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจแก่ผู้สนใจ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการด้านตลาด หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ หลักสูตรการจัดทำบัญชีและการเงิน หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 

การศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้ศึกษาดูงานโดยตรงกับบริษัท หรือโรงงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์และเกิดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

689 total views, 1 views today