• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิต บัณฑิต บุคลากร อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
  • 2. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์
  • 3. เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถก่อตั้งธุรกิจได้อย่างมีระบบ มีคุณภาพและคุณธรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
  • 4. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเหนือตอนล่างและมีการรวมตัวกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

 

เป้าหมาย

  • 1. เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Companies) และผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง (Spin-off Companies) จากการรับการบ่มเพาะใน NUBIC
  • 2. มีนิสิต บัณฑิต บุคลากร อาจารย์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมของ NUBIC และผลักดันเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
  • 3. มีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
  • 4. เกิดการบ่มเพาะธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตลอดจนเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

 

862 total views, 1 views today